NORME METODOLOGICE
 • Transmite Administratiei Judetene a Finantelor Publice, respectiv Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, numarul estimat de beneficiari de la nivelul UAT, in vederea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate cu aceasta destinatie si repartizate pe judete, prin legile bugetare anuale. Art. 22 alin. (4) HG nr. 15/19.01.2016 cu modificari prin HG nr. 626/ 31.08.2016
 • Acorda prin dispozitie dreptul la stimulentul educational pe baza de cerere (Anexa 1) depusa de reprezentantul familiei, reprezentantul legal al copilului, oricand pe parcursul anului scolar, inregistrata la primaria in a carei raza teritoriala acesta are domiciliul/ resedinta sau locuieste efectiv, incepand cu prima luna in care beneficiarul indeplineste criteriile de eligibilitate. Art. 7 din HG nr. 15/19.01.2016 cu modificari la alin. (2)-(4), (8) si Anexa 1din HG nr. 626/ 31.08.2016; Art. 22 alin. (1) din HG nr. 15/19.01.2016 modificat prin HG nr. 626/ 31.08.2016
  Ex: Cererea este depusa in luna martie 2017, dispozitia de acordare a dreptului la stimulentul educational este data pentru perioada martie – iunie 2017.
 • Emite dispozitii scrise pentru acordarea/ respingerea dreptului la stimulent (dispozitie comuna), pentru schimbarea titularului, pentru modifiarea/ incetarea dreptului la stimulent, recuperarea de la titular a sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor sociale pentru gradinita necuvenite. Art. 12 alin. (2), Art. 14 alin. (1) & (3), Art. 18 alin. (1)-(2), Art. 20 alin. (4) modificat prin HG nr. 626/ 31.08.2016
 • Raspunde in conditiile legii de realitatea si legalitatea operatiunilor de verificare in vederea acordarii dreptului la stimulent. Art. 13 alin. (2) din HG nr. 15/19.01.2016
 • Asigura lunar si distribuie stimulentul educational pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara - Art. 15 alin. (1)-(2) din HG nr. 15/19.01.2016
 • Intocmeste lunar o lista cu datele de identificare ale solicitantilor si numarul tichetelor sociale distribuite nominal conform Anexa 4 lit. A-D si o transmite pe suport electronic, Agentiilor Judetene pentru Plati si Inspectii Sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la data de 25 a fiecarei luni, pentru informare. Art. 19 din HG nr. 15/19.01.2016 modificat prin HG nr. 626/ 31.08.2016
 • Asigura cheltuielile administrative privind stabilirea sau incetarea dreptului la stimulent, precum şi pentru tiparirea formularelor cererii şi declaraţiei pe propria raspundere, precum si, dupa caz, pentru tiparirea si transmiterea tichetelor sociale pentru gradinita din bugetele locale. Art. 21 alin. (4) din HG nr. 15/19.01.2016 modificat prin HG nr. 626/ 31.08.2016
 • Imputerniceste in scris persoanele responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru gradinita. Art. 23 din HG nr. 15/19.01.2016
 • Incheie contract cu unitatile emitente privind achizitionarea tichetelor sociale pentru gradinita, conform prevederilor legislatiei privind achiziţiile publice. Art. 24 din HG nr. 15/19.01.2016 cu modificari alin. (1) prin HG nr. 626/ 31.08.2016
 • Lunar, achita integral contravaloarea nominala a tichetelor sociale pentru gradinita si costul imprimatelor pana la data stabilita pentru distribuire (pana la data de 15 a fiecarei luni). Art. 25 din HG nr. 15/19.01.2016
 • Organizeaza o evidenţa proprie a tichetelor sociale pentru gradinita – Anexele 3-5. Art. 26 din HG nr. 15/19.01.2016
 • Sumele derulate prin operatiunile cu tichetele sociale pentru gradinita nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri. Art. 27 alin. (2) din HG nr. 15/19.01.2016
 • Propune spre aprobare Consiliului Local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate. Art. 35 din HG nr. 15/19.01.2016
PROCEDURI
 • Numeste persoana responsabila cu gestionarea SIIIR si se asigura ca persoana responsabila in cadrul UAT va printa Anexa 2 din SIIIR. Cf. Procedurii pentru inregistrarea copiilor eligibili, notarea prezentei la gradinita si inregistrarea absentelor in unitatile administrative teritoriale si in unitatile de invatamant care se supun prevederilor Legii nr. 248/2015
BUNE PRACTICI
 • Aloca prin HCL fonduri pentru imbracaminte si incaltaminte pentru copii
 • Asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii tuturor grupelor de gradinita formate in urma recrutarii si daca este necesar asigura transportul copiilor la gradinita
 • Prioritizeaza educatia, in general si educatia prescolara in special, in strategia de dezvoltare a localitatii
 • Organizeaza intalniri de lucru pentru toti cei implicati in implementarea programului pentru a facilita comunicarea in timp real si rezolvarea problemelor prin interventii coordonate
 • Se informeaza despre accesarea de fonduri UE in vederea implementarii unor proiecte ce tin de educatia prescolara si realizeaza parteneriate in vederea accesarii acestora
 • Colaboreaza cu Directia de Sanatate Publica pentru posturi de mediator sanitar si asistent medical comunitar
IDEI DE OPTIMIZARE
 • Pentru a evita deplasarea individuala a beneficiarilor la administratia financiara, primarul poate solicita informatii privind veniturile realizate de toate familiile copiilor propusi pentru acordarea stimulentului educational. Lg. 207 / 2015 art. 69, pct. 5
RESURSE

Model hotarare de consiliu local pentru identificare beneficiari

Descarcare

Model hotarare de consiliu local pentru acordare de imbracaminte si incaltaminte

Descarcare

Model strategie de dezvoltare locala

Descarcare

Model solicitare tichete sociale gradinita pentru copiii fara CNP

Completare

Model solicitare tichete sociale gradinita pentru copiii aflati in alte situatii care nu sunt acoperite de lege

Completare